زراعت

آماده سازی زمین زراعی:
بسیاری از محصولات را می توان برای آماده سازی زمین زراعی پیش از کشت بذر استفاده نمود. هیومیکس پودری ، کود مرغی میل تار و کود مرغی الگانت ، پاور هیومیکس، کاسپر، هومیاس، هومی سویل و کاسپر از جمله ی این کود ها هستند که می توان از آنها به عنوان تامین کننده اسید هیومیک و اسید فولویک و گوگرد نام برد. در بین این کودها همچنین می توان از  دی سالتر به عنوان کم کننده شوری خاک استفاده کرد.
بذر مال کردن:
برای این منظور می توان از پاور گرین و هیومیکس مایع استفاده کرد. اسید هیومیک به علت خاصیت شبه اکسینی که دارد باعث تقویت ریشه زایی می گردد.
ریشه زایی:
برای مراحل اولیه رشد محصولات زراعی از محصولاتی نظیر کود کامل 10 52 10 ، فسفومیل و فسفیکا می توان استفاده کرد. این محصولات ضمن تقویت ریشه زایی، رشد اولیه سریع گیاهچه را موجب می شوند.
رشد رویشی:
گیاهان زراعی در مراحل رشد رویشی به کودهایی نظیر آمینو اف ای، فرومیل، ام جی میل، ام ان میل، کود کامل 20 20 20 کود کامل 10 10 30و مولتی میل استفاده کرد. این کودها ضمن استحکام دیواره سلولی باعث بهبود کیفیت و افزایش رشد گیاهان زراعی می شود.
رشد زایشی:
گیاهان زراعی را می توان در مرحله زایشی با کودهایی نظیر کال میل، پاورکا ارگانیک، کالامیل، کامیل مایع، زینکوبور، سی پاور، فرومیل و کود کامل 36 12 12 ساپورت کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید برنامه غذایی پیشنهادی شرکت را مطالعه فرمایید یا با مشاورین شرکت تماس حاصل فرمایید.