تاوميل (كود مرغي مايع)


   

 كود مرغي مايع ميل تار با درصد بالاي ماده آلي و PH اسيدي جايگزين كود مرغي جامد با PH  قليايي شده است. اين كود با دارا بودن تركيباتي نظير ماده آلي، ازت ارگانيك، پتاسيم و نسبت C/N=18%يكي از بهترين كودهاي مرغي موجود در بازار بوده كه با حلاليت صد در صد در آب و درجه خلوص بالا، سبب بهبود رشد گياه و افزايش محصول مي شود. از ويژگيهاي بارز اين كود مي توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش جذب عناصر غذايي پرمصرف از جمله نيتروژن و پتاسيم، افزايش فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك، عاري از آلودگي هاي زيست محيطي و هر گونه قارچ (كاملا استريل)، سازگار با محيط زيست.