هیومیکس پودری

                                       

با توجه به نیاز اصلاح خاکهای زراعی در بسیاری از نقاط کشور، اسید هیومیک پودری را با کیفیتی بالا به کشاورزان و باغداران عرضه نماییم. افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، کلات کردن عناصر خاک و کمک به ریشه زایی از مهمترین خصوصیات اسید هیومیک است.