آمینو Fe مایع

                                   

در بسیاری از مناطق به دلیل ساختار خاک ترجیح کارشناسان کشاورزی استفاده از آهن محلولپاش به جای آهن خاکی است. آمینو اف ای مایع با داشتن ١۰ درصد اسید آمینه آزاد کودی مناسب برای محلول پاشی است. این کود نیز قابلیت استفاده در کشت های ارگانیک را داراست.