ام جی میل مابع

                        

تامین منیزیم برای گیاه به دلیل نقش حیاتی اش در ساختار کلروفیل امری حیاتی در کشاورزی و باغبانی محسوب می شود (بین ١٥ تا ٢٠ درصد منیزیم صرف ساختن کلروفیل می شود). به دلیل تحرک منیزیم، عموما کمبود آن در برگهای پیر زودتر نمایان می شود. ام جی میل، کلات منیزیم با اسید آمینه نوع L می باشد که به دلیل درصد بالای منیزیم و اسید آمینه به سرعت کمبود منیزیم گیاه را جبران می نماید و سبزی و طراوت را به گیاه بازمی گرداند.