زینک میل مایع

                                                             

روی در ساختار هورمون ها و آنزیمهای گیاهی نقشی موثر دارد و همچنین نقش انکار ناپذیری در باز و بسته  شدن روزنه ها ایفا می نماید. زینک میل با ترکیب آمینو اسید و روی که میل ترکیبی بالایی دارند، کودی موثر و با کیفیت برای تامین عنصر روی گیاه محسوب می شود. این کلات آمینو اسیدی باعث می شود که روی که عنصری کم تحرک محسوب می شود به خوبی در داخل گیاه حرکت نماید.