زینک میل

                           

عنصر روی برای رشد طبیعی برگ، طویل شدن و استحکام ساقه، نمو دانه گرده، و شکل گیری گل و میوه ضروری است. میزان کافی روی در بافت گیاه به مقاوم شدن جوانه ها و مریستم های انتهایی در برابر سرما و حفظ جوانه ها از آسیب زمستان کمک می کند. زینک میل با دارا بودن درصد قابل توجهی از روی که با آمینواسید نوع L کلات شده است می تواند باعث تامین سریع نیاز گیاه شود.