ام ان میل مایع

                                   

منگنز یکی از عناصر ضروری برای تولید بذر در گیاهان است و کارکردی شبیه آهن در ساختار کلروفیل گیاهان دارد. ضمن اینکه منگنز نقشی اساسی و حیاتی را در متابولیسم نیتروژن و کربوهیدراتها ایفا می نماید. ام ان میل محصولی بی نظیر از سبد کالایی گروه میل تار است که با کلات کردن منگنز با آمینواسید آزاد نوع L باعث تامین آسان منگنز برای گیاهان می شود. همچنین این کود با داشتن درصد قابل قبولی نیتروژن باعث تسریع در رشد رویشی گیاه می شود.