زینکوبور

                                           

از آنجایی که بور و روی دو عنصر ضروری برای تولید هورمون اکسین در داخل گیاه محسوب می شوند، شرکت میل تار ترکیه برای تامین این عناصر ریزمغذی، کودی بی نظیر را روانه بازار کرده است. محصولی که می تواند در القای جنین زایی به گیاهان کمک وافری نماید. زینکوبور همچنین باعث شادابی برگهای جوان و مریستم انتهایی در گیاهان شده و در گیاهی مانند ذرت مانع نارسی نوک بلال ها شود.