پاور میل

                                                                  

در بسیاری موارد کشاورزان ترجیح می دهند برای رفع کمبود سریع عناصر ریزمغذی، آنها را به صورت محلولپاش در اختیار گیاه قرار دهند. کود کامل مایع پاورمیل با دارا بودن تمامی عناصر میکرو و ماکرو می توان هم به صورت محلولپاش و نیز همراه آب آبیاری مورد استفاده قرار داد. این کود گیاه و گیاهچه ای قوی و محصولی پر بار و با کیفیت را برای کشاورز به بار خواهد آورد.