کاسپر

                           

                              

گوگرد به طور مستقیم در ساختار سه اسید آمینه نقش اساسی ایفا می کند و کمبود یا فقدان آن می تواند فرآیند پروتئین سازی، تولید کلروفیل و تولید آنزیم را با مشکل اساسی مواجه کند. ضمن اینکه گوگرد با پایین آوردن pH خاک باعث اصلاح خاکهای شور و سدیمی می شود. کاسپر با دارا بودن درصد قابل ملاحظه ای گوگرد، داشتن ازت و پتاسیم ضمن اصلاح ساختار خاک سبب افزایش تولید و همچنین کاهش بیماری های قارچی در خاک می شود.