NPK 30 10 10

             کود کامل رویشی

             غنی شده با اسیدهای آمینه نوع L و مناسب برای رشد رویشی