سولوميل


 

پتاسيم از مهمترين عناصر غذايي گياه مي باشد. اين عنصر در متابوليسم هيدروكربن ها و ساخت پروتئين ها، فتوسنتز، تنظيم فشار اسمزي و تقسيم سلولي و رشد سلولها موثر است.

سولفات پتاسيم با نام تجاري سولوميل يكي ديگر از كودهاي كامل سبد ميل تار است كه به بازار عرضه شده است. سولوميل محتوي پتاسيم  و گوگرد بوده و با دارا بودن درصد قابل ملاحظه اي از پتاسيم تاثير مثبتي در توليد نشاسته، قند و انواع ويتامين ها داشته و باعث افزايش ارزش غذايي محصولات مي شود. وجود پايه سولفاته در اين محصول سبب كاهش PH خاك و در نتيجه اصلاح خاكهاي شور مي شود. همچنين باعث افزايش مقاومت گياه به تنشهاي خشكي و سرما و مقاومت نسبت به بيماريها مي گردد.