دیواکتیو

                       

یک مکمل و سورفکتانت عالی که ضمن کمک به دفع آفات و بیماری ها به عنوان یک کود نیز می تواند به گیاه کمک کرده و باعث کاهش تنشهای ناشی از سمپاشی برای گیاهان شود. این مکمل بی نظیر بر پایه عنصر روی است که با مولیبدن همراه شده است. برای کنترل شته ها٬ کنه ها٬ سپرداران و تخـم حشرات و همچنین بیمـاری های قـارچی می توان از این مکمل استفاده کرد. یکی از بزرگترین محاسن دیواکتیو را می توان قابلیت اختلاط با تمامی سموم و کودهای دیگر دانست.