فسفیکا

                                                               

محصولی چند منظوره از سبد کالایی متنوع میل تار که می توان آن را به درستی “ کود- سم” نامید. فسفیکا را می توان در مراحل مختلف رشد گیاهی استفاده نمود. زیرا این کود رشد اندام های هوایی را بهبود داده و باعث افزایش کیفیت محصول نیز می شود. به علاوه اینکه باعث افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماریهایی مانند سفیدک داخلی، گموز، پوسیدگی های ریشه و طوقه و برخی بیماریهای باکتریایی می شود. این محصول منحصر بفرد از اولین روزهای جوانه زنی تا زمان برداشت محصول، می تواند برای گیاه کارآمد و موثر باشد.