گلخانه

آماده سازی زمین:
این بحث تنها در مورد گلخانه های خاک کشت مطرح است. می توان با کودهایی نظیر کود مرغی الگانت، کود مرغی میل تار، کاسپر، هیومیکس پودری و دی سالتر خاک را برای کشت مستقیم بذر آماده کرد.
کشت بذر:
در این مرحله می توان از کودهای حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک مانند پاورگرین، هومی سویل، هیومیکس مایع و پاور هیومیکس استفاده نمود.
انتقال نشا:
در برخی کشتهای گلخانه ای که بحث وجود خزانه و انتقال نشا مطرح است می توان با کودی مانند آنتی استرس کمبی میزان تلفات انتقال نشا را به حداقل رساند.
رشد رویشی:
کودهای کامل میل تار، مولتی میل، فسفومیل، فسفیکا، آمینو اف ای، ام جی میل و پاورگرین کودهایی هستند که می توانند در برنامه غذایی محصولات گلخانه ای قرار بگیرند.
رشد زایشی:
با توجه به نیاز بالای گیاهان گلخانه ای در این مرحله می توان از کودهایی مانند کامیل، سی پاور، کالا میل، کودهای کامل، فرومیل، پاورکا ارگانیک، کال میل، پاور میل، مولتی میل، زینک میل و فسفیکا استفاده نمود.
در مورد محصولات گلخانه ای با توجه به آفات و بیماریهای موجود در محیطهای گلخانه ای می توان از نمااستاپ برای کنترل نماتدها از ویرواستاپ برای کنترل بیماریهای ویروسی و از دیو اکتیو به عنوان یک سورفکتانت استفاده نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید برنامه غذایی پیشنهادی شرکت را مطالعه فرمایید یا با مشاورین شرکت تماس حاصل فرمایید.